На моєму сайті можна скачати розв'язки до даних задач


 • Завантажити розв'язання: "Задачі 1".
 • Задача 1. Людина вагою 80 кг, стоячи на ковзанах на льоду, кидає в горизонтальному напрямку вантаж масою 2 кг зі швидкістю 5 м/с. На яку  відстань вона відкотиться , якщо коефіцієнт тертя ковзанів об лід дорівнює 0,01?  

 • Завантажити розв'язання: "Задачі 2".
 • Задача 2. Дві кульки масами т та 3т рухаються зі швидкостями  та  , кут між якими дорівнює 90о (рис.1). Після співудару кулька масою т зупинилась. Яка частина енергії при цьому перейшла в тепло?
 • Завантажити розв'язання: "Задачі 3".
 • Задача 3. Куля масою 2 кг зазнає удару з кулею більшої маси. Внаслідок цього перша куля втратила 40% кінетичної енергії Знайдіть масу другої кулі, якщо удар абсолютно пружний.


 • Завантажити розв'язання: "Задічі 4".
 • Задача 4. Тонкий однорідний стрижень довжиною 1 м може вільно обертатись відносно вертикальної осі, що проходить через точку В , котра знаходиться на відстані 20 см від верхнього краю стрижня (рис.2). Стрижень відхилили на кут α=30о відносно вертикалі та відпустили. Знайдіть початкове кутове прискорення стрижня та тангенціальне прискорення точки А.


 • Завантажити розв'язання: "Задачі 5".
 • Задача 5. Тонкий однорідний стрижень масою 0,5 кг та довжиною 1 м може вільно обертатись відносно осі, що проходить через точку О, яка знаходиться на відстані l/4 від верхнього кінця стрижня. У верхній кінець стрижня влучає пластилінова кулька масою 200 г, яка летить перпендикулярно стрижню зі швидкістю 5 м/с та прилипає до нього. Знайдіть початкову лінійну швидкість другого кінця стрижня. • Завантажити розв'язання: "Задачі 6".
 • Задача 6. Невагомий стрижень АС довжиною 1 м щільно вставлений горизонтально в стіну на глибину 0,2 м (рис.3). До кінця стрижня підвішено вантаж масою 10 кг. Знайдіть сили реакції стіни у точках А і В.

   


 • Завантажити розв'язання: "Задачі 7".
 • Задача 7. Невагомий стрижень довжиною 1 м щільно вставлений на глибину 20 см у стіну під кутом 30о до горизонту (рис.4). До кінця стрижня підвішено вантаж масою 10 кг. Знайдіть сили реакції стіни у точках А та В. З якою силою стрижень стиснуто? • Завантажити розв'язання: "Задачі 8".
 • Задача 8. Космічний корабель зі швидкістю 8 км/с влітає в хмарину космічного пилу з густиною 0,18 кг/м3. Щоб швидкість корабля не змінилась, було увімкнено двигун. Яка густина вилітаючих газів із круглого сопла  діаметром 50 см, якщо швидкість витікання газів дорівнює 2∙103 м/с, а поперечний переріз корабля 3 м2.


 • Завантажити розв'язання: "Задачі 9".
 • Задача 9. Стартова маса ракети дорівнює 120 кг. Якої висоти досягне ракета через 15 с після початку роботи її двигунів та якою буде її швидкість, якщо витрата палива складає 4 кг/с, а швидкість витікання газів відносно ракети – 103 м/с?


 • Завантажити розв'язання: "Задачі 10".
 • Задача 10. Період обертання комети Галлея навколо Сонця 76 років. Мінімальна відстань, на якій вона проходить від Сонця дорівнює 180 Гм. Знайдіть максимальну відстань, на яку комета віддаляється від Сонця. Радіус орбіти Землі прийняти рівним 150 Гм.
 • Завантажити розв'язання "Задачі 11".
 • Задача 11. Знайдіть потенціал гравітаційного поля тонкого однорідного диска радіусом 1 м та масою 10 кг в точці, розташованій на осі диска на відстані 1 м від нього. • Завантажити розв'язання: "Задачі 12".
 • Задача 12. Фiзичний маятник являє собою тонкий однорiдний стержень довжиною 1 м та масою 1 кг. На одному з кiнцiв стержня закрiплена кулька масою 0,5 кг. Маятник виконує коливання навколо горизонтальної осi, яка проходить через той кiнець стержня, де кульки немає. Визначити перiод коливань такого маятника.  • Завантажити розв'язання "Задачі 13".
 • Задача 13. Фiзичний маятник являє собою стрижень довжиною 1 м та масою 6 кг iз закрiпленим до одного з кiнцiв обручем дiаметром 50 см та масою 2 кг. Горизонтальна вiсь маятника проходить через середину стрижня перпендикулярно до нього. Визначити перiод коливань маятника. • Завантажити розв'язання "Задачі 14".
 • Задача 14. Тіло, масою т знаходиться на вершині похилої площини довжиною 1 м з кутом нахилу до горизонту 30о та утримується силою тертя. За який час тіло зсунеться з похилої площини, якщо вона почне рухатись в горизонтальному напрямку з прискоренням 1 м/с2, якщо коефіцієнт тертя між тілом та площиною 0,6? • Завантажити розв'язання "Задачі 15".
 • Задача 15. На похилій площині з кутом нахилу 30о лежить тіло. Знайти найменше горизонтальне прискорення а, з яким повинна рухатись похила площина, щоб тіло, що лежить на ній піднімалось уверх похилою площиною, якщо коефіцієнт тертя між тілом та похилою площиною μ=0,2.