Програма фізичного гуртка

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної: розширення та поглиблення знань з природничих дисциплін; оволодіння знаннями конструювання, виготовлення та налагодження радіотехнічних, радіоелектронних та електротехнічних приладів, основ науково-дослідницької та винахідницької діяльності; ознайомлення з питаннями інтелектуальної власності; досягненнями світової та вітчизняної науки в галузі радіоелектроніки, радіотехніки та електротехніки;

 — практичної: формування умінь і навичок конструювання радіотехнічних, радіоелектронних, електротехнічних приладів та обладнання, навичок виконання науково-дослідницької роботи, оформлення технічної документації;

творчої: розвиток винахідницьких, конструкторських, творчих здібностей та просторової уяви; виховання ініціативності, самостійності в прийнятті рішень; формування навичок логічного та системного мислення, творчого пошуку;

соціальної: формування стійкого інтересу до науково-дослідницької діяльності; розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості: працелюбства, наполегливості, відповідальності, вміння приймати та відстоювати власні рішення; виховання патріотизму, свідомого ставлення до майбутньої професійної діяльності.

До занять залучаються учні віком від 13 до 21 року. Комплектування навчальних груп проводиться залежно від віку та рівня підготовленості дітей. До гуртків початкового рівня навчання приймаються учні віком 13–14 років. Наповнюваність груп — до 15 учнів. Термін навчання 1 рік, на опрацювання навчального матеріалу відводиться 15 годин (0.5 години на тиждень). Навчальні групи основного рівня формуються, як правило, з гуртківців початкового рівня. Крім того, до гуртків основного рівня можуть залучатись діти з інших гуртків, якщо вони мають відповідну підготовку. Вік гуртківців — 14–17 років. Наповнюваність груп — 10–15 учнів. Термін навчання —1 роки.

 У період формування навчальних груп враховується: вік, рівень підготовки вихованців, учнів та слухачів, їх бажання навчатися (продовжувати навчання) у вибраному гуртку, а також результати співбесіди, вхідного та вихідного тестування, виконання контрольного завдання тощо.

На початковому рівні застосовується виключно групова форма навчання: теоретичні заняття, практична робота (розв’язування задач, прикладів, складання схем тощо, практичні заняття із засвоєння технології паяння, монтажу радіодеталей, виготовлення найпростіших радіоелектронних пристроїв), а також бесіди, ігри, конкурси-змагання, екскурсії тощо.

 За структурою заняття гуртка — комбіновані: складаються з теоретичної та практичної частин. Теоретична частина, як правило, займає третю частину всього заняття. Решта часу відводиться для виконання практичних робіт. Теоретичні заняття й практична робота проводяться відповідно до вікових особливостей дітей. Передбачається використання на заняттях сучасних дидактичних та технічних засобів навчання, викладання нового матеріалу на основі знань отриманих за шкільною програмою та на заняттях попередніх років навчання, з урахуванням індивідуальних та психологічних особливостей гуртківців, рівня їх розвитку, здібностей і нахилів. Для оптимального засвоєння учнями навчального матеріалу керівник гуртка може корегувати тривалість теоретичної або практичної частини. На теоретичних та практичних заняттях застосовуються персональні комп’ютери, новітні електронні мультимедійні засоби та комп’ютерні програми, як для конструювання монтажних плат, так і для вирішення конструкторських задач в цілому. У навчально-виховному процесі також використовується довідкова література, періодичні науково-технічні видання, технічна документація на обладнання, схеми, таблиці, комп’ютерні програми тощо. Форми контролю за ефективністю навчання учнів у процесі навчання залежать від етапу навчання. Для визначення результативності навчання та встановлення зворотного зв’язку доцільно здійснювати поточний (співбесіди, тестування, заліки, виконання контрольних завдань і письмових контрольних робіт з окремих тем програми) та підсумковий контроль по закінченні навчального року (співбесіди, тестування, виконання контрольних робіт з теорії, захисти гуртківцями власних розробок, написання рефератів доповідей). Програму гуртка можна використовувати під час організації занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2008 р. № 1123).

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення в зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів гуртківців, їх рівня підготовки, стану матеріально- технічної бази закладу тощо. Розподіл годин за темами — також орієнтовний. Теми занять подані в порядку зростання складності матеріалу. Керівник гуртка може визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми і внести до програми відповідні корективи.